# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
علی اکبر امین بیدختی 10 463 10 0
سکینه جعفری 7 193 3 23
شیرکوه محمدی 3 21 1 0
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
علی اکبر امین بیدختی 2 47 6 15
سکینه جعفری 2 12 2 3
شیرکوه محمدی - - - -
Top